تولیدات سری هوشمند سازی تأسیسات شهری و ساختمانی

 خانه هوشمند

خانه هوشمند - smart home

تجاری هوشمند

تجاری هوشمند - smart boutique

 ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند-BMS

 موتورخانه هوشمند

 پارکینگ هوشمند

کنترل هوشمند هواسازها

 کنترل هوشمند روشنایی

 سیستم نظارت مرکزداده