خط مشی شرکت مگافا یاکند

مأموریت شرکت مشاوران گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات یاکند (مگافا یاکند)، تحقیق، مشاوره، تولید و اشاعه دانش و تکنولوژی های نوین در جهت ارائه خدمت به سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی است.


سهولت، امنیت، تداوم کسب و کار، افزایش بهره وری و بیشینه کردن ارزش های افزوده، اساس خدمات و محصولات این شرکت را با نگاه حداقل تغییرات و هزینه تشکیل می دهد.


ادغام سیستم ها و روش های مدیریتی با تکنولوژی های نوین در راستای نظام های مدیریتی و ایجاد یک سازمان دیجیتال راه انتخاب شده توسط شرکت مگافا یاکند است. نگاه این شرکت به مباحث مدیریتی و مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، نگاه لازم و ملزوم است. بنابراین در مشاوره های مدیریتی همواره نگاهی به چشم انداز آینده فناوری سازمان خواهیم داشت و در مشاوره های فناوری اطلاعات نگاهمان به سیستم های مدیریتی نیز خواهد بود.


شرکت مشاوران گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات یاکند (مگافا یاکند) خود را نسبت به مشتریان و طرف های ذینفع قرارداد، متعهد به موارد ذیل می داند:
• ارایه خدمات براساس برنامه زمانبندی و تعهد به اجرای آن
• رعایت اصل شفاف سازی و مستند سازی در تبادل اطلاعات با طرف های ذینفع
• استفاده از تکنولوژی های نوین و روز جهان در راستای ارتقای کیفی اهداف با درنظر داشتن مسایل اقتصادی، فنی و سیاسی
• رعایت و حفظ محرمانگی در اسرار و اطلاعات طرف های ذینفع که با توجه به قرارداد فی مابین در اختیار این شرکت قرار گرفته است
• احترام و تکریم مشتریان و طرف های ذینفع